dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm Xây dựng lắp đặt

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

 11.-XDLD 

üBảo hiểm mọi rủi ro về xây  dựng.

üBảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt.

üBảo hiểm trách nhiệm của nhà tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.

üBảo hiểm công trình xây dựng.

üBảo hiểm cho vật tư, thiết bị, nhà xưởng phục vụ thi công.

üBảo hiểm tai nạn đối với người lao động trong các DN xây dựng, lắp đặt.

üBảo hiểm trách nhiệm dân sự đối với người thứ ba.