dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm trách nhiệm

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm trách nhiệm

baohiemtrachnhiem

ü   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

ü   Bảo hiểm trách nhiệm của các nhà thầu Dầu khí

ü   Bảo hiểm trách nhiệm công cộng

ü   Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm

ü   Bảo hiểm chứng khoán

ü   Bảo hiểm trách nhiệm giao nhận, kho vận, tư vấn, môi giới.

ü  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp luật sư

ü  Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp bác sĩ

ü  Bảo hiểm trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người làm công

ü  Bảo hiểm trách nhiệm của người vận tải đa phương thức