dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ Bảo hiểm hàng hải

Wed,03Mar2021

Bảo hiểm hàng hải

5. Tau be

üBảo hiểm cước phí, Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh do tàu bị rủi ro, tai nạn

üBảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu.

üBảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa.

üBảo hiểm thân tàu biển.

üBảo hiểm thân tàu sông.

üBảo hiểm thân tàu cá.

üBảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển, tàu sông, tàu cá

üBảo hiểm tai nạn thuỷ thủ – thuyền viên.

Bảo hiểm rủi ro nhà thầu đóng tàu.