dseatech
dseatech

 

Loại hình dịch vụ

Wed,03Mar2021

Loại hình dịch vụ

Bảo hiểm con người

ü  Các loại hình bảo hiểm nhân thọ

ü  Bảo hiểm tai nạn hành khách

ü  Bảo hiểm tai nạn con người

Đọc thêm...

Bảo hiểm trách nhiệm

baohiemtrachnhiem

ü   Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

ü   Bảo hiểm trách nhiệm của các nhà thầu Dầu khí

Đọc thêm...

Bảo hiểm Tài sản

ü  Bảo hiểm hỏa hoạn và rủi ro đặc biệt

ü  Bảo hiểm tiền trong két và tiền đang vận chuyển

Đọc thêm...

Bảo hiểm kỹ thuật

7.-Thuy-dien

üBảo hiểm kỹ thuật thông tin phát thanh truyền hình

üBảo hiểm thiết bị điện tử

Đọc thêm...

Bảo hiểm xây dựng lắp đặt

 11.-XDLD 

üBảo hiểm mọi rủi ro về xây  dựng.

üBảo hiểm mọi rủi ro về lắp đặt.

üBảo hiểm trách nhiệm của nhà tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng.

Đọc thêm...

Bảo hiểm hàng hải

5. Tau be

üBảo hiểm cước phí, Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh do tàu bị rủi ro, tai nạn

üBảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu.

üBảo hiểm hàng hoá vận chuyển nội địa.

Đọc thêm...